PDA

Xem bản đầy đủ : Dự báo kinh tế  1. Bài giảng môn dự báo kinh tế
  2. Ứng dụng hồi quy bội trong dự báo hàm xu thế - ThS Nguyễn Khánh Duy
  3. Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series Part A, Volume 20
  4. ECONOMETRIC FORECASTING AND HIGH-FREQUENCY DATA ANALYSIS - Roberto S. Mariano
  5. [Full] Bài giảng, giáo trình Dự báo kinh tế - Khoa Kinh tế phát triển