PDA

Xem bản đầy đủ : Thẩm định dự án 1. [Tài liệu] Một số dự án mẫu cho các bạn tham khảo
 2. Chi phí cơ hội trong thẩm định dự án
 3. Tài liệu thẩm định và phân tích dự án
 4. hướng dẫn phân tích mô phỏng bằng Crystal Ball 7.0
 5. WACC đặc biệt với nợ có rủi ro và lá chắn thuế có rủi ro
 6. Lập và thẩm định dự án đâu tư xây dựng - bất động sản
 7. Hướng dẫn phân tích độ nhạy 1 chiều và 2 chiều trong thẩm định dự án
 8. Bảng Tính giá trị tương lai của một dòng tiền
 9. Phân tích rủi ro trong dự án
 10. Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư
 11. Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp
 12. Sử dụng giá cả trong thẩm định dự án
 13. Chiến lược thẩm định dự án đầu tư công cộng
 14. Một số mẫu bài tập thẩm định dự án theo chủ đề
 15. Bài tập và bài giải Thiết lập, thẩm định dự án đầu tư
 16. Đề thi và Bài tập Thẩm định dự án đầu tư
 17. [Hỏi - Đáp] trả lời bài tập về thẩm định
 18. tính NPV theo 2 quan điểm
 19. tính giá trị hiện tại thuần
 20. [Hỏi - Đáp] xin giải giúp mình bài toán này?
 21. Help me !! Bài tập thẩm định giá lụa chọn 2 sản phẩm
 22. Xin vài dự án mẫu để tham khảo
 23. [Hỏi - Đáp] bài tập nhóm thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 24. ai giúp mình dự án mẫu với nhé