PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Party 20-10-2011 (Part 1 by Tùng Kuteo)Tùng Kuteo
19-10-2011, 23:21
Cả nhà thân mến,

Vậy là một party với nhiều niềm vui và hạnh phúc nữa đã vừa qua đi, nhưng những ấn tượng để lại của nó sẽ còn in mãi trong tâm trí mỗi chúng ta. Hôm nay không chỉ riêng các bạn nữ, mà bản thân mình cũng thấy rất hạnh phúc, rất xúc động. Một lần nữa xin mời các bạn cùng xem lại những phút giây đầm ấm nhất, vui vẻ nhất của đại gia đình Tài chính 2A qua những hình ảnh bên dưới...


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 508101_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 65208_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 384479_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 46800_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 87770_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 80159_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 90596_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 276663_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 00521_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 239625_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 68732_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 171645_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 40733_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 135465_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 33724_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 286629_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 955862_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 91965_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 35064_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 446118_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 662241_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 233315_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 15868_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 910421_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 90156_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 08568_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 66845_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 313913_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 351563_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 99210_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 782422_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 173968_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 086983_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 594261_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 059099_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 41681_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 834422_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 115345_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 947455_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 040016_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 73476_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 28956_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 171880_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 546119_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 36823_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 6418_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 32677_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 8788_n.jpg

[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 390555_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 686209_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 024813_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 578944_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 241311_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 97319_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 51922_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 427992_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 94390_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 4646_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 983591_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 419070_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 19208_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 741624_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 361607_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 767227_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 44883_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 040558_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 41990_n.jpg[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 51417_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 517726_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 383372_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16664_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16511_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 24644_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 786201_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 51629_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 141067_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 641743_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 66910_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 09816_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 441483_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 70458_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 34060_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 903152_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 930700_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 55781_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 77119_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 284925_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 452997_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 82573_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 98873_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 58885_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 42930_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 059086_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 303239_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 82742_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 12109_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 495106_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 601934_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 323258_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 996799_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 393251_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 332998_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 96923_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 415116_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 46581_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 63830_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 038479_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 40485_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 91483_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 832371_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 37454_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 05603_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 585091_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 68514_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 017242_n.jpg

Ryan Lee
19-10-2011, 23:33
"chị" váy hồng ngon thế =))

Ryan Lee
19-10-2011, 23:34
à quên, tem =))

mentous
19-10-2011, 23:44
ảnh đẹp. tks con trai ;));))

bumbum8x
19-10-2011, 23:51
E hemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mentous
19-10-2011, 23:55
E hemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
j` cưng ;));))

Tùng Kuteo
19-10-2011, 23:57
"chị" váy hồng ngon thế =))ngon thì nhào vô b-)

hoanghung
20-10-2011, 00:02
Ôi cái áo của tôi!

mentous
20-10-2011, 00:12
Ôi cái áo của tôi!
bị lóa :P:P

maylangthang
20-10-2011, 01:06
nói chung là vui ;))

trinhthinga
20-10-2011, 08:20
hì hì, thanks boys tài chính. Chị em các lớp khác đang ghen tị rầm rầm với girls TC, lần sau cứ tiếp tục phát huy nhé:)

trinhthinga
20-10-2011, 08:23
nhưng mà nhìn toét mắt không thấy cái mặt mình đâu, cái Hạnh toàn đi chụp hot boy thui,huhu

maylangthang
20-10-2011, 08:26
nhưng mà nhìn toét mắt không thấy cái mặt mình đâu, cái Hạnh toàn đi chụp hot boy thui,huhu
máy tôi cầm chủ yếu là quay.còn Thanh chụp nữa mà :P:P
toàn chụp số đông đấy chứ có phải mình hót bô đâu ;));))
chừng nấy ảnh chưa up lên hết.bà cứ yên tâm sẽ có mẹt :P:P

maylangthang
20-10-2011, 08:34
nhưng mà nhìn toét mắt không thấy cái mặt mình đâu, cái Hạnh toàn đi chụp hot boy thui,huhu
xem lại đê b-)
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 332998_n.jpg

toet_ml
20-10-2011, 08:44
đừng khen nhé, không thích như vậy đâu...:169:

summerrain
20-10-2011, 09:42
ảnh đẹp , tiếc là hm qua tự xướng ít quá :173::173::173:

hoatran
20-10-2011, 10:12
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 241311_n.jpgCái nè .Giống một gia đình nhỉ

bumbum8x
20-10-2011, 11:38
Ôi cái áo của tôi!

Phát quang =))

maylangthang
20-10-2011, 13:07
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 241311_n.jpgCái nè .Giống một gia đình nhỉ
tao vs 2 tình iêu của tao mà =))

hoatran
20-10-2011, 15:26
tao vs 2 tình iêu của tao mà =))
Thế hở .:167::167::167::167:

nguyenthithanhxuan
20-10-2011, 21:10
Thank các boy lớp mình rất nhìu