PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Party 20-10-2011 (Part 3 by Xuân cá chym)Tùng Kuteo
21-10-2011, 14:23
Cảm ơn nhiếp ảnh gia Xuân cá chym đã mang đến cho chúng tôi những bức ảnh này :021::021::021:
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 0833_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 484187_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 603081_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 82169_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 40990_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 746366_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 49024_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 21878_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 79522_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 851373_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 22712_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 562159_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 09270_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 65984_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 54832_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 713961_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 758244_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 2984_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16455_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 002801_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 54863_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 29437_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 92164_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 06378_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 905553_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 40944_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 350539_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 72571_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 502198_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 58041_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 431557_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 516612_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 435826_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 29735_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 44897_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 209067_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 72148_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 960364_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 71971_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 196279_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 106163_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 15383_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 442905_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 51746_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 51120_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 60954_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 42868_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 17221_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 6459_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 36318_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 90652_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 013479_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 43277_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 089056_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 987107_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 89010_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 545259_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 890534_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 434547_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 685383_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 809425_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 82142_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 944892_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 624877_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 07699_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 240665_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 5256_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16007_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 228956_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 756613_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 050387_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 41479_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 945506_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 61414_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 525425_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 136618_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 724228_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 612314_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 10181_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 382611_n.jpg

maylangthang
21-10-2011, 14:56
máy xuân cá trym chụp cận cảnh quá nên toàn mất cảnh ;));))

hoatran
21-10-2011, 18:09
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 050387_n.jpgTay trái mà đặt chỗ .... thì chuẩn

hangcat2503
23-10-2011, 13:28
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 050387_n.jpgTay trái mà đặt chỗ .... thì chuẩn

tư thế này quay lưng lại nữa thì rất chi là " hợp với dáng iem" :)) :))

hangcat2503
23-10-2011, 13:29
kết mấy cái ảnh gào thét của Minh mông toa ;)) ;))

mentous
23-10-2011, 16:38
bọn này dìm hàng tóa :((:((