PDA

Xem bản đầy đủ : [Album] Kỷ niệm 55 năm UNETI: Pose hình đêm lửa trại cùng TAICHINH2ATùng Kuteo
19-11-2011, 13:58
Với quyết tâm không thể bỏ lỡ cơ hội trong những năm sinh viên này, những kẻ mê tự sướng đến từ TC2A đã tụ tập và hí húi với nhau trong Đêm trại kỷ niệm 55 năm trường mình. Mời cả nhà cùng xem lại đêm lung linh sắc màu này :051::051:


[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 54365_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 48237_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 58186_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 60993_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 49894_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 885631_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 067176_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 628314_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 675074_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 26791_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 276925_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 18819_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 866802_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 30192_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 790009_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 21347_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 862681_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 440505_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 137264_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 81397_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 955586_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 16814_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 27268_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 300272_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 79773_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 01250_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 619320_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 187600_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 642446_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 014099_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 37984_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 262177_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 589775_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 248726_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 557004_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 071779_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 59580_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 644635_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 08393_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 93290_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 978596_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 36632_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 655540_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 610212_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 33225_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 69666_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 284303_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 876690_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 755755_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 487778_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 98371_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 04499_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 77155_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 72815_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 28046_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 98270_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 78738_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 850587_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 76706_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 02865_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 834376_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 047523_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 47732_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 93159_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 347752_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 697208_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 170498_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 383675_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 804270_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 67967_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 27484_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 847369_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 397906_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 1428_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 64066_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 847446_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 69698_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 22739_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 255898_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 204885_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 080118_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 656319_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 80742_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 67887_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 55225_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 696972_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 731447_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 57942_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 38713_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 666511_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 757695_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 85713_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 14108_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 66370_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 206827_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 13481_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 12964_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 940649_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 558424_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 641743_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 586621_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 387221_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 247620_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 356887_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 773792_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 373497_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 190885_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 01899_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 953492_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 183109_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 950654_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 228657_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 075110_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 42092_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 221438_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 99047_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 60900_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 724111_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 66675_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 44331_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 349745_n.jpg
[Chỉ thành viên TAICHINH2A.COM mới thấy link, vui lòng đăng ký để tiếp tục] 7244_n.jpg