PDA

Xem bản đầy đủ : Cho mình hỏi một bài xác suất :)doremon_ctn
11-09-2012, 22:03
Có 3 hộp bi: hộp 1:4 bi xanh, 5 bi đỏ
hộp 2: 6 bi xanh, 4 bi đỏ
hộp 3: 3 bi xanh, 6 bi đỏ
Từ hộp 1 lấy ngẫu nhiên 1 bi bỏ sang hộp 2,sau đó từ hộp 2 lấy ngẫu nhiên 1 bi bỏ sang hộp 3. Cuối cùng từ hộp 3 lấy ngẫu nhiên cùng lúc 3 bi.Tính xác suất để trg 3 bi lấy ra ở hộp 3 có ít nhất 1 bi đỏ