a oi! giup e bai tậpnn kiểm toán này dc k?
bt:một số thông tin sơ bộ mà kiểm toán viên có dc khi chấp nhận một hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm N cho công ty X.
1. Trên báo cáo kết quả hoat đông kinh doanh nam N tinh hinh doanh thu bán hàng và lãi gộp đều tăng 40% so với năm trước ;
2. trên bảng cân đối kế toàn cho thấy phải thu khách hàng năm nay tăng 70% so vơi năm trước và tỷ trọng phải thu trong doanh thu năm nay cũng tăng rất nhiều so với năm trước .
3. hàng tồn kho năm nay cũng tăng 50% so vơi năm trước .
4. quy mô kinh doanh của công ty không đổi so với năm trước .
5. mặt bằng giá cả năm nay có tăng bình quân 5% so vời năm trước .
6.một khoản nợ vay lớn đã quá hạn 3 tháng mà công ty chưa thanh toán .
yêu cầu :
1.phân tích và xét doàn về các rủi ro (sai sót) tiềm tàng có thể có đối với những thông tin chủ yếu mà các kiển toán viên cho là trọng tâm kiểm toán.
2.xác định những thủ tục kiển toán chủ yếu và phổ biến cần thiết thực hiện đẻ kiểm toán các thông tin trên.

©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]