Các đề tài gồm: (Suu tam bài làm của sinh viên ĐH Kinh Tế Quốc Dân)
(Hầu hết các đề tài có kèm ppt)
1. Đặc điểm của đầu tư phát triển.Quán triệt công tác của đầu tư phát triển vào quản lí đầu tư.
2.Mối quan hệ giữa tạo lập, thu hút và sử dụng vốn đầu tư, lấy thực tế ở việt nam để chứng minh
3.Nguồn vốn trong DN. Phân tích thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển của DNNN
4.Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong DN. Phân tích tình hình đầu tư của hệ thống DN nhà nước.
5.Đầu tư vào TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. mối quan hệ
6.Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu.
7.Đầu tư phát triển nguồn nhân lực
8.Dựa vào các lí thuyết kinh tế về đầu tư giải thích vai trò đầu tư đối với tăng trường và phát triển kinh tế.
9.Mối quan hệ giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế
10.(bị hỏng rùi)
11.Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lí
12. Tác động đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam
13. Vai trò và mối quan hệ giữa 2 nguồn vốn trong nước và nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.(không có PPT)
14.Thất thoát và lãng phí trong đầu tư (khôg có PPT)
15.Mối quan hệ giữa lãi suất vốn vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư với qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để giải thích tình hình đầu tư ở Việt Nam
Link:
1.Thất thoát và lãng phí trong đầu tư. Thực trạng và giải pháp
2.Mối quan hệ giữa tạo lập, thu hút và sử dụg vốn đầu tư.
3.Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trog doanh nghiệp nhà nước
4.Mối quan hệ giữa đầu tư theo chiều rộng và đầu tư theo chiều sâu
5.Mối quan hệ giữa lãi suất tiền vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư và qui mô vốn đầu tư. Vận dụng để giải thích tình hình đầu tư hiện nay ở Việt Nam.
6.Đặc đỉêm của đầu tư phát triển, quán triệt những đặc điểm này trong công tác đầu tư.
7.Nguồn vốn của doanh nghiệp, phân tích thực trạng huy động và sử dụg vốn đầu tư phát triển của DN NN
8.Nội dung và mối quan hệ giữa đầu tư vào TS hữu hình và TS vô hình
9.Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thực trạng và giải pháp.
10.Dựa vào các lí thuyết về đầu tư, giải thích vai trò của đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế.
11.Cac nhân tố ảnh hưưỏng đến chi đầu tư và tình hình kích cầu đầu tư ở Việt Nam
12.Cơ cấu đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lí. Phân tích khái quát cơ cấu đầu tư ở Việt Nam
13.Tác dụng của đầu tư đến cơ cấu kinh tế ở Việt Nam
14.Vai trò, mối quan hệ của nguồn vốn trog nước & nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưỏng kinh tế
Đính kèm:
CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
©
[SIZE=4][B][COLOR="#FF0000"]Nguồn bài viết:[/COLOR] [url]www.taichinh2a.com[/url] - [URL="taichinh2a.com"]forum tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]diễn đàn sinh viên tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com"]tài chính ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?169"]tài chính[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?170"]ngân hàng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?175"]chứng khoán[/URL], [URL="taichinh2a.com"]banking[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?152"]tài liệu[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?189"]luận văn[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?194"]ebook kinh tế[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?60"]phần mềm kế toán[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?203"]kiếm tiền online[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?211"]tin hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?75"]tin sốc[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?16"]download phim hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?15"]nhạc hot[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt tuyển dụng[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]mua bán rao vặt[/URL], [URL="taichinh2a.com/forum/forumdisplay.php?209"]quảng cáo rao vặt[/URL][/B][/SIZE]